Статут

СТАТУТ

Стручног удружења МАТЕМАТИСКОП

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Стручно удружење МАТЕМАТИСКОП (у даљем тексту Удружење МАТЕМАТИСКОП или скраћено: Удружење) је добровољно, невладино и недобитно удружење, основано на неодређено време, ради популарисања математике и информатике, њихових примена у образовању и унапређењу образовања и развијању научног подмлатка.

Члан 2.

            Пуни назив Удружења је: Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије “МАТЕМАТИСКОП“.

            Скраћени назив Удружења је: Стручно удружење МАТЕМАТИСКОП

У даљем тексту СТАТУТА наводи се сасвим кратко: Удружење.

Седиште Удружења је у Београду, улица Деспота Оливера бр. 6.

Удружење своју делатност остварује углавном на територији Републике Србије.

Члан 3

            Удружење илма ЛОГО, који представља стилизовани екран компјутера и на екрану знак подударности (≅), ротиран за – 900.

            Поред тога, употребљава се и упрошћени ЛОГО без стилизованог екрана.

Члан 4

            Удружење МАТЕМАТИСКОП има округли печат на којем је кружно исписано: “Удружење пријатеља математике и информатике“. По пречнику круга пише: МАТЕМАТИСКОП    *Београд*.

            Удружење МАТЕМАТИСКОП има и правоугаони штамбиљ са натписом: Стручно удружење МАТЕМАТИСКОП, Београд, број….

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Члан 5.

            Удружење МАТЕМАТИСКОП има за циљ да:

 • популарише и афирмише математику и информатику
 • промовише учење и примену математике и информатике
 • подстиче своје чланове на стручни и научни рад
 • третира питања наставе математике и информатике у основној и средњој школи и доприноси унапређењу те наставе
 • бави се обучавањем наставника математике и информатике
 • бави се иновацијама у настави математике и информатике
 • бави се откривањем, неговањем и образовањем обдарених младих математичара и информатичара
 • бави се питањима статуса и заштите наставе и наставника математике и информатике.

Члан 6.

            Ради остваривања наведених циљева Удружење МАТЕМАТИСКОП:

 • сарађује са научним и образовним институцијама које се баве математиком и рачунарством и наставом математике и информатике
 • сарађује са Министарством просвете и са одговарајућим просветно педагошким институцијама, са основним и средњим школама
 • сарађује са другим Стручним удружењима која се баве математиком и информатиком
 • организује скупове и састанке на којима окупља своје чланове и симпатизере. На овим скуповима приказују се научни, стручни и педагошки радови из математике и информатике
 • организује семинаре за обуку наставника математике и информатике
 • организује стручне трибине за наставнике, али и за родитеље ученика, ради правилног укључивања у образовни процес ученика
 • организује посебне стручне скупове ради упознавања својих чланова са актуелном литературом и новим идејама у настави математике и информатике
 • организује разне ваннаставне активности за ученике (летње и зимске школе, школе за таленте, квиз такмичења, предавања и сл.).

III ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА

Члан 7.

            Чланови Удружења су редовни или почасни.

            Редовни члан Удружења може бити сваки држављанин Републике Србије, који је дипломирао математику или информатику, или је дипломирао на неком факултету са посебним смером за математику или информатику, или је дипломирао на Учитељском факултету.

            Редовни члан Удружења може постати и држављанин Републике Србије који је дипломирао на неком сродном факултету и професионално се бави наставом математике или информатике, или је професионални програмер.

Редовним чланом Удружења постаје се учлањењем у Удружење, или учлањењем у неку од Подружница Удружења МАТЕМАТИСКОП – а (попуњава се приступница).

Редовни чланови Удружења плаћају годишњу чланарину у симболичном износу који одреди Скупштина Удружења.

Редовни чланови, делегати Оснивачке скупштине, имају статус чланова оснивача.

Почасни чланови могу бити угледни стручњаци из Републике Србије, Републике Српске и Црне Горе, ако их изабере Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

Почасни чланови удружења не плаћају чланарину.

Сви чланови Удружења добијају чланску књижицу.

Ученици основне и средње школе који учествују у активностима Удружења (школама, такмичењима, предавањима) сматрају се члановима подмлатка Удружења. Чланови подмлатка не плаћају чланарину, а по сопственој жељи могу добити чланску књижицу подмлатка, ако попуне одговарајући приступни формулар.

Члан 8.

            Сваки редовни члан Удружења има право да:

 • буде благовремено информисан о свим активностима Удружења
 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења
 • бира и буде биран у управне органе Удружења

Редовни члан Удружења дужан је да

 • редовно плаћа чланарину
 • учествује добровољно, у складу са интересовањем у активностима Удружења
 • активно доприноси оставивању циљева Удружења
 • популарише Удружење и активно учествује у дефинисању циљева Удружења.

Члан 9.

            Чланови Удружења имају свој редни број који је уписан у чланску књижицу. Редни број је четвороцифрени број већи од 1000.

            Изузетак су редни бројеви чланова оснивача Удружења, који се пишу са две цифре, од 11 до 99 и редни бројеви чланова који обављају функцију Председника  Удружења. Чланске књижице Председника Удружења и бивших Председника Удружења имају редни број од 1 до 10.

            Редни бројеви Чланске књижице почасних чланова записују се са три цифре: 001, 002, 003, итд. до 999.

Редни број је трајно власништво члана Удружења и не може се никад доделити неком другом члану Удружења.

Чланске књижице подмлатка немају редни број.

Члан 10.

            Податке о члановима, који су уписани у чланске књижице, Удружење чува у сопственој бази података. Ови подаци служе за интерну употребу и не могу се уступити другим Удружењима, установама, ни привредним организацијама.

Члан 11.

            Члан може иступити из Удружења по сопственој жељи, или ако не плати чланарину до краја календарске године.

            Члан Удружења који је иступио из Удружења може поново постати члан на начин описан у члану 7. став четврти овог СТАТУТА. Поновним ступањем у Удружење реактивира се редни број који је овај члан користио при првом приступању Удружењу.

IV ЧЛАНСКЕ КЊИЖИЦЕ

Члан 12.

            Чланска књижица штампа се на листу димензија 13 cm пута 10 cm, који је савијен по средини.

            Прва страна Чланске књижице садржи пун назив Удружења и седиште Подружнице, а на  четвртој страни одштампан је лого удружења.

            На другој страни чланске књижице су подаци о члану Удружења:

 • име, средње слово, презиме и врста чланства (редовни или почасни)
 • рођен (а) (датум) у (место рођења)
 • ниво образовања (назив највише завршене школе) за редовне и почасне чланове, а за подмладак име школе у којој се тренутно образује
 • кућна адреса и телефон
 • за запослене: адреса и телефон радног места
 • лични мобилни телефон
 • е – mail.

Подаци на другој страни чланске књижице уписује се са Приступнице коју попуњава будући члан Удружења.

На трећој страни чланске књижице су подаци о уплаћеној чланарини, оверени округлим печатом Удружења.

Члан 13.

Чланске књижице штампају се на обојеном папиру:

 • наранџасте боје за редовне чланове
 • плаве боје за почасне чланове
 • црвене боје за подмладак.

V ПОДРУЖНИЦЕ

Члан 14.

            Чланови Удружења који станују или раде ван седишта Удружења могу се организовати у ПОДРУЖНИЦЕ Удружења по географском положају. Центар ПОДРУЖНИЦЕ је град који изаберу чланови са подручја тог града, или града са неколико блиских насеља.

Члан 15.

ПОДРУЖНИЦУ може организовати група од најмање 30 чланова.

ПОДРУЖНИЦА може користити штамбиљ са натписом као што је наведено у члану 4. овог СТАТУТА, са додатком назива седишта ПОДРУЖНИЦЕ, који се дописује иза речи Београд – .

Члан 16.

            ПОДРУЖНИЦА прати активности Удружења, а може организовати и самосталне активности у складу са овим СТАТУТОМ.

            О самосталним активностима путем извештаја обавештава Удружење.

Члан 17.

ПОДРУЖНИЦА може имати и сопствени сајт, у чијем наслову је уграђено и име Удружења МАТЕМАТИСКОП.

VI ЈАВНОСТ РАДА

Члан 18.

            Рад Удружења МАТЕМАТИСКОП и ПОДРУЖНИЦА Удружења је јаван.

            Удружење редовно обавештава чланство  и јавност о раду и активностима путем сајта Удружења (www.udruzenje.matematiskop.co.rs), непосредно (користећи податке са Чланске књижице), путем саопштења за јавност и на други примерен начин.

Члан 19.

            Обавештења представницима штампе, радија и телевизије може дати само Председник Удружења, или неки други члан Удружења, који буде овлашћен од стране Скупштине или Управног одбора Удружења.

            Годишњи обрачуни и годишњи извештаји о активностима Удружења презентују се члановима на седницама Скупштине Удружења.

Члан 20.

            О сарадњи са другим сродним удружењима у Републици Србији и ван Републике Србије, као и о евентуалном приступању сродним међународним Удружењима и Асоцијацијама, одлучује Скупштина Удружења.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛА И СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 21.

            За обављање административних послова везаних за активности Удружења могу се запослити радници на одређено или неодређено време. О избору ових радника и одлуци о престанку њиховог ангажовања одлучује Управни одбор Удружења.

Члан 22.

            Удружења прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и на друге законом дозвољене начине.

            Удружење може прибављати средства и од котизација за семинаре и друге облике организованог едуковања.

Члан 23.

            Добит од прибављених средстава може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући трошкове редовног рада Удружења и плаћање услуга у вези са организовањем активности Удружења.

VIII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Члан 24.

            Органи управљања Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Председник удружења и други органи за које се укаже потреба у складу са законом.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 25.

            Највиши орган управљања у Удружењу је Скупштина Удружења.

            Скупштину Удружења чине:

 • делегати регистрованих Подружница, и то по један делегат на сваких започетих 20 редовних чланова тих Подружница
 • чланови Управног одбора Удружења
 • почасни чланови Удружења који се пријаве пре састављања потпуног списка делегата.

Управни одбор Удружења сваке године, најмање десет дана пре заседања Скупштине, саставља потпуни списак делегата Скупштине. Овај списак има најмање 50 делегата.

            Заседањем руководи председништво Скупштине којег чине актуелни Председник Удружења, Председник управног одбора и три изабрана делегата. Такође се одређује записничар из редова акредитованих делегата.

Члан 26.

Редовна Скупштина заседа једном годишње, по одлуци Управног одбора Удружења. Редовна Скупштина одржава се у јануару или фебруару сваке године.

Сваке непарне године Скупштина бира нове органе управљања Удружења и има статус Изборне скупштине.

Члан 27.

На предлог Председника, или Управног одбора, или најмање 50 редовних чланова Удружења, може се одржати Ванредна скупштина Удружења. Термин одржавања Ванредне скупштине одређује Управни одбор.

Ванредну Скупштину чине делегати последњег сазива Редовне Скупштине.

Дневни ред Ванредне Скупштине, на предлог иницијатора ванредног заседања, формулише Управни одбор Удружења.

Члан 28.

Управни одбор дужан је да обавести комплетно чланство Удружења о заседању Ванредне Скупштине, и то најмање две недеље пре заседања Скупштине.

Сваки члан Удружења има право да присуствује Ванредном заседању Скупштине и да даје предлоге и мишљење.

Право одлучивања имају само делегирани чланови Удружења.

Члан 29.

            Скупштина пуноважно одлучује ако присуствује више од половине делегата дефинисаних у члану 25. овог СТАТУТА, не рачунајући број почасних чланова.

Одлуке су усвојене ако за њих гласа више од половине присутних делегата.

Одлуку о избору новог Председника и одлуку о продужењу мандата Председнику за наредне две године, доноси се тајним гласањем. Остале одлуке доносе се јавним гласањем, ако није другачије договорено.

Члан 30.

Скупштина:

 • усваја СТАТУТ Удружења, као и измене и допуне СТАТУТА
 • бира Председника Удружења
 • верификује састав Управног одбора на предлоге Подружница
 • разматра и усваја финансијски извештај за протеклу годину
 • разматра и усваја извештај Председника Удружења и Управног одбора о раду у протеклој години
 • одлучује о висини чланарине за наредну годину
 • одлучује о ставу Удружења у односима са другим институцијама
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења
 • обавља и друге послове који проистичу из закона и овог СТАТУТА
 • Изборна скупштина врши избор и реизбор Председника Удружења и чланова Управног одбора.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 31.

            Управни одбор је орган управљања Удружења који руководи радом Удружења између две Скупштине.

            Управни одбор чине:

 • делегати подружница, и то по један члан на сваких започетих 60 редовних чланова Удружења
 • по један представник секција, који је задужен за једну од активности Удружења: популарисање математике, популарисање информатике, научни и стручни рад, рад са талентованим подмлатком, семинари за наставнике, школе математике и информатике (предавања, квиз такмичења и сл.), укупно најмање 7 чланова Управног одбора, изабраних на седници Скупштине Удружења.

Члан 32.

            Мандат свих чланова Управног одбора, изабраних на Скупштини Удружења, траје 4 године, а могу бити и поново изабрани.

            Из свог састава Управни одбор бира Председника Управног одбора, који руководи радом одбора. Мандат Председника Управног одбора је две године и истиче даном избора новог Председника.

            На Изборној скупштини половини чланова Управног одбора потврђује се и продужава мандат, а друга половина су нови чланови, које Скупштина бира на предлог делегата Скупштине. Нови чланови одбора бирају се уместо оних којима је истекао четворогодишњи мандат.

Члан 33.

            Управни одбор врши следеће послове:

 • руководи радом Удружења између две Скупштине
 • прати и усмерава рад Подружница
 • брине се о извршавању свих планираних активности Удружења
 • из својих редова бира 3 члана који контролишу финансијско пословање Удружења
 • усваја предлог годишњег извештаја о раду одбора. Предлог извештаја саставља Председник Управног одбора.

Члан 34.

Управни одбор доноси одлуке на својим седницама. Управни одбор може пуноправно одлучивати ако је присутна већина чланова одбора. Одлука се доноси већином гласова присутних чланова.

По правилу, Председник Удружења присуствује седницама Управног одбора, али нема право гласа о одлукама.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Члан 35.

            Председника Удружења бира Скупштина.

            Мандат Председника траје највише 4 године, али може бити поново изабран.

По истеку две године мандата изабраног Председника, Изборна скупштина по правилу потврђује мандат Председника на још 2 године (врши реизбор Председника).

У случају незадовољавајућег рада, или по личном захтеву Председника, Изборна скупштина може сменити Председника Удружења и изабрати новог.

У случају разрешења дужности Председника пре истека мандата, Скупштина предлаже најмање два нова кандидата, који одмах усмено излажу своје програме рада. Даље, поступа се као при редовном избору Председника Удружења.

Сваки редовни члан Удружења може се кандидовати за Председника Удружења, ако га предложи група од најмање 20 редовних чланова.

Кандидате за избор новог Председника евидентира Управни одбор, заједно са потпуним списком делегата Скупштине.

Кандидати за Председника дужни су да изложе своје програме рада пред делегатима Скупштине.

Ако има више кандидата и ниједан није добио више од половине гласова присутних делегата, понавља се избор између два кандидата, који су добили највећи број гласова.

Ако између два кандидата оба имају једнак број гласова, о избору између њих одлучује глас дотадашњег Председника Удружења.

Проценти освојених гласова рачунају се од укупног броја важећих гласачких листића.

Члан 36.

            Мандат Председнику Удружења, из разних оправданих разлога може престати и пре заседања Изборне скупштине. Одлуку о престанку мандата доноси Управни одбор Удружења, који аутоматски од својих чланова бира вршиоца дужности Председника Удружења. Мандат вршиоцу дужности Председника Удружења траје до прве следеће Скупштине Удружења. Ако ова Скупштина није Изборна, она бира вршиоца дужности Председника на период од годину дана.

Члан 37.

            Председник Удружења обавља следеће послове:

 • одговара за законитост пословања Удружења
 • представља и заступа Удружење пред јавношћу
 • координира рад свих органа и секција Удружења
 • непосредно спроводи одлуке осталих органа управљања Удружења
 • врши и друге послове који проистичу из закона и овог СТАТУТА.

IX ЈАВНА ПРИЗНАЊА

Члан 38.

            Удружење МАТЕМАТИСКОП одаје јавна признања на више начина:

 • избором за почасног члана Удружења
 • избором за почасног (доживотног) Председника Удружења
 • додељивањем Повеље Удружења за посебне заслуге у промовисању и афирмисању Удружења, или приликом јубилеја деловања Удружења
 • предлагањем заслужних чланова Удружења за награде и признања која додељује Република Србија, поједини региони, градови и разне признате организације и институције у Републици Србији
 • Предлагање заслужних чланова Удружења за рад на значајним пројектима и у институцијама од јавног државног интереса (Национални просветни савет и сл).

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Удружење почиње да остварује своје циљеве од дана уписивања у Регистар привредних субјеката.

Члан 40.

            Овај СТАТУТ ступа на снагу од тренутка његовог верификовања од стране Оснивачке скупштине Удружења.

            Три примерка овог СТАТУТА у штампаној форми чувају се у седишту Удружења. У електронској форми СТАТУТ је истакнут на сајту Удружења.

Члан 41.

            Члановима органа управљања Удружења, који су изабрани на Оснивачкој скупштини, мандат траје најмање до прве редовне Скупштине Удружења. Прва редовна Скупштина верификује ове изборе и мандате орочава до прве Изборне скупштине.

Члан 42.

            Чланарина се не плаћа до прве редовне Скупштине. Одлуку о почетку плаћања чланарине и о висини чланарине доноси прва редовна Скупштина.

Члан 43.

            Измене овог СТАТУТА усваја редовна Скупштина Удружења, на предлог Управног одбора, уколико законом није другачије регулисано.

Члан 44.

            Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање постављених циљева, или евентуално по сили закона.

            Имовина којом Удружење располаже у том тренутку, преноси се на Друштво математичара Србије.

Члан 45.

На сва питања која нису регулисана овим СТАТУТОМ примењиваће се одредбе Закона о удружењима.